Alle oplyste priser er ekskl. moms og afgifter medmindre andet er anført.

Medmindre andet skrifteligt er aftalt, er alle oplyste priser ekskl. Levering

Betalingsbetingelser aftales med hver enkelt køber. Hvis der ikke er nogen aftale herom, er betalingsbetingelserne 8 dage netto kontant.

Kontantrabat ydes kun hvis dette er aftalt.

Overholdes betalingsfristen ikke, beregner Egtved Maskinforretning A/S renter, 2% pr påbegyndt måned.

Renter beregnes og tilskrives ultimo hver måned

Ejendomsretten for det solgte forbliver hos sælger indtil hele købssummen er betalt.

Overskrides betalingsfristen forbeholder sælger sig ret til at hente varen tilbage for købers regning.

Egtved Maskinforretning A/S yder ingen garanti eller fortrydelsesret på brugte varer, medmindre andet skrifteligt aftales

Fortrydes et køb, er køber forpligtet til at levere varen tilbage til adressen hvorpå den blev afhentet, i samme stand som da den blev afhentet

Ved kommissionssalg forbeholder Egtved Maskinforretning A/S sig ret til at trække evt. ubetalte regninger fra afregningen til sælger